Zawód radcy prawnego – na czym on polega

Radca prawny jest bardzo często mylony z adwokatem. W prawdzie oba te zawody w znacznym stopniu się na siebie nakładają, jednak powyższe terminy nie stanowią dwóch określeń jednego fachu. Co prawda zarówno radca prawny, jak i adwokat świadczą pomoc osobą w kwestiach prawnych – a takie usługi są wręcz niezbędne w bardziej skomplikowanych sytuacjach życiowych. Ostatnimi czasy wzrasta częstotliwość wyszukiwań w Google takich fraz jak „radca prawny łódź” czy „adwokat Rzeszów” – co ukazuje, iż osoby te są potrzebne społeczeństwu. Kim właściwie jest radca prawny?

 

Radca prawny – ogólna charakterystyka

 

Radca prawny jest prawnikiem świadczącym pomoc prawną, która oparta jest w szczególności o udzielenie porad i konsultacji prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych, sporządzaniu opinii prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami w charakterze obrońcy lub pełnomocnika. Pomoc prawna świadczona przez radce prawnego ma chronić prawnie interesy podmiotów, na których rzecz jest wykonywana. Radca prawny w trakcie oraz w związku z wykonywaniem czynności zawodowych posługuje się ochrona prawną przysługująca sędziemu i prokuratorowi, a tytuł „radca prawny” podlega ochronie prawnej.

Zawód radcy prawnego może być wykonywany przez osobę, która spełnia wymagania sprecyzowane w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Na listę radców prawnych może być wpisana osoba, której udało się ukończyć wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej oraz uzyskać tytuł magistra bądź zagraniczne studia prawnicze uznane w RP, ma pełna zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię właściwego wykonywania zawodu radcy prawnego, jest nieskazitelnego charakteru oraz odbyła w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację radcowską i złożyła egzamin radcowski.

 

Radca prawny powinien wykonywać zawód ze starannością wynikającą zasad etyki radcy prawnego oraz z wiedzy prawniczej. Jest on zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie, a radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku dotrzymania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się podczas udzielenia pomocy prawnej bądź w trakcie prowadzenia sprawy.

Ważnym faktem jest to, iż radca prawny może łączyć poszczególne formy swojej działalności, co pozwala na swobodę w realizacji planów zawodowych

Post Author: